Slamsugning

Våra slamsugningsbilar har kapacitet till att utföra de flesta typer av tömning av slam.
Slammet och resterna vi samlar upp transporterar vi sedan för vidare bearbetning och
eventuell deponering.

Vi underhåller och rengör dag- och rännstensbrunnar från slam, reningsverk, mobila toaletter, pumpgropar, spolrännor, industrislam (ej miljöfarligt), med mera.